E - Urząd

Strona główna » Oferta » E - Urząd

E-Urząd to urząd dostępny drogą elektroniczną w którym można załatwić sprawy niezależnie od pory dnia i miejsca pobytu. W e-Urzędzie obsługa interesantów odbywa się na bieżąco. Uzyskanie informacji, złożenie wniosku, załatwienie i monitorowanie sprawy odbywa się zdalnie, wygodnie, bezpiecznie i terminowo, zgodnie z procedurami.

Koncepcja e-urzędu wnosi wiele nowych elementów do sposobu funkcjonowania urzędów administracji publicznej.
Realizacją idei e-Urzędu, konsekwencją opracowanych programów eEuropa, a także podejścia do pracy administracji publicznej są uchwalone przez Sejm w 2001 r. dwie ustawy:
Ustawa o podpisie elektronicznym z dnia 18 września 2001r. (Dz. U. 2001r. nr 130 poz. 1450). Przyjęte w tej ustawie rozwiązania prawne wzorowane są na postanowieniach dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 13 grudnia 1993. w sprawie wspólnotowych warunków ramowych dotyczących podpisu elektronicznego, 1999/92/WE). Ustawa mówi m.in., że:

  • nie można odmówić ważności i skuteczności podpisowi elektronicznemu z powodów kwestionowania bezpieczeństwa urządzenia lub kwalifikacji certyfikatu;
  • oświadczenie woli złożone w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu jest równoważne formie pisemnej,
  • bezpieczny podpis elektroniczny, weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, stanowi dowód na to, że został on złożony przez osobę określoną w tym certyfikacie jako właściciel podpisu elektronicznego.

Drugą ze wspomnianych ustaw jest Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. zobowiązująca administrację publiczną do udostępniania informacji o charakterze publicznym. Ustawy te nakładają na urzędy wiele nowych zobowiązań, które już powodują znaczące zmiany dotyczące zakresu oferowanych usług, funkcjonowania oraz komunikacji urzędów z klientami.

 

Strona głównaDrukujPoleć stronę